European Avalanche Warning Services

Glossary[en]  Glossar[de]  Glossaire[fr]  Glossario[it]  Glosario[es]  Glosario[ca]  Slovník[sk]  Dicţionar[ro]  Glossar[no] 


Údolná lavína

Veľká, alebo veľmi veľká lavína, ktorá zasiahne dno doliny

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Úpätie skalnej steny

Najspodnejšia viditeľná časť skalnej steny, suť uložená na rôzne strmých svahoch, strmosť steny klesá, ako stena zostupuje

Terén pod skalnou stenou je zvyčajne extrémne strmý.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Územie v blízkosti hrebeňa, piliera, alebo vrcholu

Terén v tesnej blízkosti hrebeňa; výrazne ovplyvňovaný vetrom

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Územie vzdialené od hrebeňa, otvorené svahy

Horský terén, ktorý nie je prepojený hrebeňom

Bližšie vysvetlenie:
Častokrát tieto miesta predstavujú prechod medzi veľmi strmým terénom a menej strmým terénom. Do tejto kategórie patrí aj strmý terén, skalné prahy a skoky, ktoré nie sú spojené horským hrebeňom. Neexistuje jasná hranica medzi miestami blízko hrebeňa a miestami vzdialenými od hrebeňa, toto územie je prechodná zóna.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Ĺadová kôra

Vrstva tvrdého snehu, ktorá vznikla procesom topenia a zamŕzania; zvyšuje pevnosť povrchu snehovej pokrývky

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Ĺadová lamela

Tenká ľadová vrstvička v snehovej pokrývke, ktorá vznikla dažďom, alebo procesom topenia a zamŕzania, v ktorej nie sú badateľné jednotlivé  snehové zrná.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Ĺadová lavína

Ľadovec, ktorý sa odtrhne a rúti sa pod strmé svahy, niekedy sa vytvorí aj prachová lavína, ktorá zmetie sneh pozdĺž lavínovej dráhy. Ľadové lavíny opakovane spôsobili rozsiahle katastrofy.

RokMiesto 
1895Altels (CH)6 obetí, 158 ks zabitého dobytka
1965Mattmark (CH)88 obetí
1970Huascaran (Peru)1970, lavína s následným bahnotokom, 18 000 obetí

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Šírka dosky

Maximálna vzdialenosť medzi bočnými hranicami doskovej lavíny

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Široký hrebeň/chrbát

Zaoblený a predĺžený vysokohorský hrebeň

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Žľab

Zvyčajne strmá, pretiahnutá, erodovaná terénna depresia; typicky náchylná k akumulácii snehu vetrom

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Žiarenie

Prenos energie elektromagnetickými vlnami rôznych vlnových dĺžok: (krátkovlnné žiarenie) viditeľné svetlo, dlhovlnné žiarenie (tepelná radiácia).

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Bezpečnostný rozstup

Opatrenie pri pohybe vo voľnom teréne. Dodržiavaním bezpečnostných rozstupov sa redukuje riziko uvoľnenia lavín v lavínovom teréne, (zvýšenie dodatočného zaťaženia). Naopak, pri lyžovaní v strmom teréne bezpečnostné rozstupy znamenajú, že zvýšenému riziku je vždy vystavená len jedna osoba.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Chrbát, línia hrebeňa

Dlhý, výrazný horský hrebeň

Rozšírený výklad:
Hrebeň, resp. línia hrebeňa, je výrazná vyvýšenina reliéfu, spájajúca viacero vrcholov.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dĺžka lavíny

Celková dĺžka lavíny meraná od najvyššieho bodu odtrhu až po najnižší bod nánosu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Denné zmeny, zmeny v priebehu dňa

Vývoj lavínového nebezpečenstva v priebehu dňa. Počas dňa sa lavínové nebezpečenstvo môže výrazne líšiť. Pre typickú jarnú situáciu je charakteristické: skoro ráno po jasnej noci je nízke lavínové nebezpečenstvo, ktoré sa a v priebehu dňa sa zvyšuje vplyvom slnečného žiarenia a denného otepľovania.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Diaľkové uvoľnenie

Uvoľnenie doskovej lavíny na diaľku dodatočným zaťažením (lyžiar, freerider..)

Vo všeobecnosti pri diaľkovom odtrhnutí, dôjde k spustenie lavíny mimo lavínovej dráhy. Aj na dialku odtrhnutá lavína môže strnúť, alebo zasypať človeka, ak zasiahne miesto z ktorého bolo odtrhnutie vyvolané.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dlhovlnné vyžarovanie

Snehová pokrývka vyžaruje dlhovlnné žiarenie do atmosféry. Za jasného počasia sa povrch snehu výrazne ochladzuje (až o 20°C) oproti teplote vzduchu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dodatočné zaťaženie

Malé dodatočné zaťaženie

Veľké dodatočné zaťaženie

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dosková lavína

Náhle uvoľnenie snehovej dosky na horskom svahu

Slabo previazané vrstvy v snehovej pokrývke vytvárajú klznú plochu, po ktorej sa lavína pohybuje. Odtrh má ostré hrany a je kolmý na zosúvajúcu sa masu snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dutinová inoväť, pohárikovité kryštály

Veľké, duté kryštály, ktoré majú na povrchu hrany, vrúbky a vlnky

Vznikajú konštruktívnou metamorfózu, v dôsledku veľkých teplotných rozdielov

Charakteristická veľkosť zrna: 2 až 5 mm, prípadne aj viac

Dutinová inoväť je vrstva pohárikovitých kryštálov, častokrát je to slabá, kritická vrstva.

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Exponovaný

Expozícia voči vetru, slnku, lavínam, alebo všeobecne iným nebezpečenstvám

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Exponovaný dopravný koridor

Časť cesty, železnice, alebo podobnej infraštruktúry ohrozenej v dôsledku lavínového nebezpečenstva

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Firn

Sneh akumulovaný za posledné roky, zvyčajne na povrchu ľadovcov. Je intenzívne premenený striedaním topenia a zamŕzania, ako aj vďaka tlaku horných vrstiev snehu

Častokrát sa ako firn označuje vrchná zmäknutá kôra snehu, ktorá vznikla zamŕzaním a rozmŕzaním v pokročilej zimnej sezóne. (Pozri tiež: Jarný sneh)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Firnové zrkadlo

Veľmi tenká vrstvička ľadu na povrchu snehovej pokrývky, vytvorená spolupôsobením solárneho žiarenia, topenia, vetra a vyžarovania

Na jar majú slnkom osvietené svahy sklovitý povrch vďaka vysokej odrazivosti firnového zrkadla.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hrúbka dosky

Hrúbka dosky v odtrhu, meraná kolmo na svah

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hrúbka snehu

Hrúbka snehovej pokrývky meraná kolmo na svah

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hrúbka / výška odtrhu

Hrúbka dosky v odtrhu meraná zvislo

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hrana svahu, lom terénu

Miesto, kde svah začne byť výrazne strmší a veľmi náchylný na akumuláciu vetrom unášaného snehu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hranatorznné snehové kryštály, zrná

Snehové zrná s viacerými plôškami a ostrými hranami, ktoré vznikli konštruktívnou metamorfózou

Typická veľkosť snehového zrna: 0.5 až 3 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hranica lesa

Nadmorská výška, po ktorú rastie les, je podmienená kultúrou lesa a klimatologickými faktormi.

Vo Švajčiarsku:

Vo Francúzsku:


V Taliansku:


V Pyrenejách:


V Rumunsku:


Na Slovensku: 

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hranica sneženia

Nadmorská výška, od ktorej zrážky vypadávajú prevažne vo forme snehu a ostávajú ležať na zemi

V priemere leží 300 m pod nulovou izotermou. Pri intenzívnych zrážkach a/alebo v uzavretých údoliach, môže ležať až 600 m pod nulovou izotermou.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hrebeň

Úzky horský hrebeň

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Hustota snehu

Hmotnosť snehu na jednotku objemu. Sneh môže mať veľmi rôzne hustoty:

Typ snehu Hustota [kg/m³]
veľmi ľahký nový snehcca. 30
nový snehcca. 100
plstnatý sneh150 - 300
okrúhlozrnný sneh250 - 450
hranatozrnný sneh250 - 400
dutinová inovať150 - 350
mokrý sneh300 - 600
firn600 - 830
glaciálny ľadcca. 900
čistý ľad917

 

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Izotermická snehová pokrývka

Teplota je rovnaká v celom profile snehovej pokrývky

Typická jarná situácia, keď sa teplota snehu v celom profile udržuje na 0°C. Snehová pokrývka je častokrát vlhká, alebo mokrá a stráca svoju pevnosť.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Jarný sneh/firn

Hrubozrnný, vlhký sneh, ktorý vzniká na jar opakovaným roztápaním a opätovným zamŕzaním povrchových vrstiev snehovej pokrývky

Pozri aj: Firn

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kôra

Vrstva tvrdého snehu, ktorá vznikla vplyvom zamŕzania a rozmŕzania, alebo pôsobením vetra

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kĺžuci sneh

Pomalý kĺžuci pohyb snehovej pokrývky na mokrej zemi, trávnatých svahoch, alebo skalných platniach. Rýchlosti sa pohybujú od niekoľkých mm po niekoľko metrov za deň

V dôsledku rozdielneho kĺzania sa častokrát vytvárajú nátrže a trhliny.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kĺzavý splaz, kĺzavá lavína

Keď sa kĺzanie snehu výrazne zrýchli, dôjde k vzniku splazu, alebo kĺzavej lavíny. K uvoľneniu môže dôjsť kedykoľvek v priebehu dňa alebo noci.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kaša

Oddelené, okrúhle, častice kompletne ponorené vo vode (obsah tekutej vody > 15% (volume fraction))

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Klzná plocha

Pôda, alebo taká vrstva v snehovej pokrývke, na ktorej sa lavína po zlome kĺže

Pozor:
Nezamieňať so slabou vrstvou

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Konštruktívna premena snehu

Premena suchého snehu pri vysokých teplotných rozdieloch vnútri snehovej pokrývky: snehové zrná narastajú a vznikajú rovinaté plochy, hrany a rohy; nakoniec vznikajú veľké, duté, pohárikovité kryštály; hranatozrnné vrstvy sú zväčša slabé a znižujú stabilitu snehovej pokrývky

Doplňujúca poznámka:
Proces je urýchlený na tienistých miestach s nízkou snehovou pokrývkou a veľkými teplotnými rozdielmi. Pri trvalejších chladných obdobiach  tento proces prebieha aj na povrchu snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Konsolidácia

Pozri: Zvyšujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Krúpky

Zvláštna forma zrážkových častíc, tvoriacich sa v atmosfére

Vzniká, keď sa podchladené kvapôčky vody prichytia na ľadový kryštál.

Charakteristická veľkosť zrna: ≤5 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kritická hĺbka nového snehu

Čerstvo napadnutý sneh, tým že pôsobí ako dodatočné zaťaženie na staršie vrstvy snehovej pokrývky, môže zvýšiť lavínové nebezpečenstvo. Pri nepriaznivých podmienkach, napr. zlé vrstvenie, nízke teploty, silný vietor, aj niekoľko cm môže byť rozhodujúcich. Pri priaznivých podmienkach, napr. stabilná snehová pokrývka, slabý vietor, dokonca aj 50 cm snehu nepredstavuje žiadny problém.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kritická vrstva

Vrstvy v snehovej pokrývke s veľmi malou pevnosťou, od ktorých môžu vznikať praskliny, ktoré sa šíria ďalej

Typické kritické vrstvy sú: zasnežená povrchová inoväť, hrantozrnný sneh a prikrytý nový voľný sneh

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Kuloár

Strmý žľab, väčšinou v blízkosti hrebeňa a ohraničený skalami. Často vyplnený suťou. Časté miesto tvorenia návejov / nánosov previateho snehu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lámavá kôra

Povrchová kôra, ktorá pri chôdzi kolabuje

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavína

Rýchlo sa pohybujúca masa snehu s objemom väčším ako 100 m³ a minimálnou dĺžkou 50 m

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavína z mokrého snehu

Lavína z mokrého snehu sa pohybuje pomalšie ako suchá lavína a zvyčajne má aj kratší dosah

Každopádne vytvára väčší nárazový tlak na prekážky kvôli väčšej hustote snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavína z voľného snehu; lavína s bodovým odtrhom

Typ lavíny (z mokrého alebo suchého snehu, s minimálnou súdržnosťou), ktorý vytvára kužeľovité nánosy

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavínové územie, ohrozená zóna

Miesto, kde sú ľudia alebo objekty ohrozené lavínami

Pozor:
V lavínovej správe zvyčajne označuje miesto, kde dodatočné zaťaženie môže viesť k uvoľneniu lavíny.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavínové správy, informácia o lavínovej situácii

Informácia o lavínovej situácii poskytuje detailné informácie o snehovej pokrývke a lavínovej situácii.

Lavínové nebezpečenstvo je hodnotené podľa 5-dielnej Európskej stupnice lavínového nebezpečenstva.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lavínový nános

Sneh uložený lavínou

V údoliach sú lavínové nánosy viditeľné dlhšiu dobu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lokálny

Územie obmedzené len na určité svahy, alebo povodia

V rámci jedného regiónu môžu prevládať rôzne lokálne lavínové situácie.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Malá mierka

Svahy a ich okraje rôznej rozlohy, od niekoľkých metrov do približne 20 m

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Metamorfóza vetrom, mechanická premena snehových kryštálov

Mechanická premena kryštálu snehu spôsobená vetrom, ktorý odstráni ramená snehových kryštálov

Táto situácia môže nastať v atmosfére pri snežení, alebo aj na zemi. Výsledkom sú záveje, vankúše, alebo snehové dosky.

Pozri tiež: Zaokrúhľovanie snehových zŕn

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Množstvo nového snehu

Množstvo nového snehu napadnutého za určité obdobie, napr. tri dni

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Možný, potenciálny

Udalosť ktorej pravdepodobnosť že nastane, nepresahuje 50 %

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Mulda

Okrúhle alebo pozdĺžne prehĺbenie terénu, alebo svahu, kde sa hromadí sneh

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Náchylné na uvoľnenie

Snehová pokrývka, alebo vrstva, ktorá má tendenciu sa uvoľniť pri dodatočnom zaťažení.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nárast výšky snehovej pokrývky

Nárast výšky snehovej pokrývky za určité časové obdobie

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Náveterný

Pozri: Náveterný svah

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Náveterný svah

Svah otočený k smeru vetra

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nadmorská výška

Územie v rámci určitej nadmorskej výšky (presnosť  ± 100 m)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Najmä (s vysokým dodatočným zaťažením)

Vo všeobecnosti, lavíny môžu byť vyvolané vysokým dodatočným zaťažením, v ojedinelých prípadoch aj minimálnym dodatočným zaťažením

Poznámka:
V lavínových správach sa výraz používa pri lavínovom nebezpečenstve.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Napätia (v snehovej pokrývke)

Napätia na spojoch medzi jednotlivými zrnami vo vrstve snehu, spôsobené váhou a plazením nadložných snehových vrstiev

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Naviaty svah

Svah, na ktorý vietor navial veľké masy snehu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nebezpečenstvo

Stav, okolnosť alebo proces, pri ktorom môžu vzniknúť škody (Situácia, ktorej výsledok môže byť zničenie a/alebo zranenie.)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nestabilný

Strata pevnosti

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nový sneh

Zo súčasných, alebo nedávnych zrážok čerstvo napadnutý sneh, ktorý sa ešte nestihol premeniť, zhutniť ani sadnúť

Charakteristická veľkosť zrna: 1 až 3 mm

Obdobie posledného sneženia je zvyčajne uvedené v lavínovej správe.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Nulová izoterma

Nadmorská výška, kde je teplota vzduchu 0°C

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Oblak snehu

Sneh unášaný vetrom smerom od hrebeňa, alebo vrcholu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Odtrhová zóna

Časť terénu, kde sa uvoľňujú lavíny

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Ohrozená dopravná cesta

Dopravná tepna v blízkosti svahu potenciálne ohrozená lavínami

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Okrúhlozrnné snehové kryštály

Malé, guľaté zrná vznikajúce zaokrúhľovaním snehových kryštálov

Charakteristická veľkosť zrna: 0,2 - 0,5 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Orientácia

Smer svahu k svetovým stranám podľa kompasu; napr. severný svah je orientovaný smerom na sever

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Osvietený svah

Terén ovplyvnený priamym slnečným žiarením

Typické, slnkom osvetlené svahy sú orientované od východu, cez juh, po západ, v závislosti od denného postavenia slnka.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Pevnosť (snehu)

Schopnosť odolávať zaťaženiu(odolnosť voči rozpadu). Záleží na rozsahu a kvalite spojenia medzi snehovými kryštálmi

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Plstnatý sneh

Nepravidelné, vidlicovité snehové častice, ktoré vznikli zaokrúhľovaním pôvodného snehového kryštálu
Časti pôvodného snehového kryštálu sú ešte stále viditeľné

Charakteristická veľkosť je 1 - 2 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Povrchová dosková lavína

Dosková lavína, ktorá sa nekĺže po zemi ako základová lavína

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Povrchová inoväť

Priesvitné, často ploché kryštály, tvoriace sa na snehovej pokrývke v dôsledku vlhkého vzduchu, ktorý sa usadí na jej povrchu

Tvorí sa najčastejšie počas chladných, jasných a vlhkých nocí. Akonáhle je dutinová inoväť pokrytá novým snehom, stáva sa z nej jedna z najkritickejších vrstiev pre vznik doskových lavín.

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Povrchová kôra

Kôrovitá vrstva na povrchu snehovej pokrývky

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Prachová lavína

Lavína (často dosková) z jemnozrnného suchého snehu, v ktorej je väčšina snehu turbulenciami rozptýlená vo vzduchu a vzniká snehový mrak.

Dosahuje rýchlosti 100 - 300 km/hod; pred prachovou lavínou vzniká silná tlaková vlna, ktorá môže spôsobiť škody aj pred nánosom.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Praskajúce trhliny

Náhle praskanie krehkej snehovej pokrývky; jasný znak napätia a nestability

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Pravdepodobné (niečo je pravdepodobné)

Udalosť, ktorej pravdepodobnosť že nastane je vyššia ako 50 %

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Premena snehu (metamorfóza snehu)

Proces, ktorý mení tvar a veľkosť snehových zŕn v snehovej pokrývke

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Premena topením a zamŕzaním

Keď sa teplota snehu zvýši na 0°C, vytvorí sa zmes ľadových kryštálov a vody. Ich štruktúra je slabá, ale pevnosť sa zvyšuje spätným zmŕzaním.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Prenášaný sneh

Vetrom spôsobené premiestňovanie snehu sa vyskytuje pri rýchlostiach vetra vyšších ako približne 4 m/s pre voľný sneh, približne 10 m/s pre ubitejší sneh.

Doplňujúca poznámka:
Prenos snehu vetrom stúpa s treťou mocninou rýchlosti vetra. Dvojnásobná rýchlosť vetra znamená osemnásobné množstvo previateho snehu. Maximum prenosu sa dosiahne pri rýchlosti 50 až 80 km/hod. Pri vyšších rýchlostiach je prenos snehu znížený.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Prevej

Vetrom vytvorená prevísajúca masa snehu, zvyčajne sa vytvára pri ostrých zlomoch terénu ako sú hrebene

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Previevaný sneh - vysoko zvírený sneh

Sneh je premiestňovaný nad povrchom snehovej pokrývky až do výšky približne 2 m (viditeľnosť je výrazne znížená)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Prichádzajúce žiarenie

Vonkajšie žiarenie, ktoré dopadá na snehovú pokrývku

V závislosti od typu snehu je krátkovlnné žiarenie z veľkej časti ( až do 90%)  odrážané od povrchu snehu. Zvyšok žiarenia ohrieva a zvlhčuje  vrchné vrstvy snehovej pokrývky.

Dlhovlnné žiarenie (infračervené žiarenie) je takmer úplne pohltené povrchom snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Rýchlosť vetra

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Rebro

Pretiahnutá, malá časť hrebeňa alebo rokliny vo svahu, alebo v stene

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Región, regionálny

Územie pozostávajúce z viacerých dolín

V lavínových správach sú regióny rozdelené klimaticky alebo geograficky.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Riziko

Pravdepodobnosť výskytu nežiaducej udalosti, kombinuje matematickú pravdepodobnosť, rizikovú expozíciu a prípadné škody

Poznámka:
V lavínovej informácii je určené lavínové nebezpečenstvo, nie riziko.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Rozstupy

Opatrenie pri pohybe vo voľnom teréne

Dodržiavaním bezpečnostných rozstupov sa znižuje zaťaženie snehu. Počas výstupu sa odporúča minimálne 10 m, počas zostupu výrazne viac.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Sadanie

Pomalé znižovanie snehovej pokrývky v dôsledku zaobľovania snehových kryštálov a hmotnosti nadložných vrstiev snehu, zvyšovanie pevnosti a hustoty snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Samovoľne uvoľnená lavína

Lavína uvoľnená samovoľne (napr. v dôsledku sneženia, straty pevnosti v dôsledku počasia) bez použitia umelej sily

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Sedlo, územie okolo sedla

Najnižšie položené miesto na hrebeni, kde je zvýšená rýchlosť vetra a ukladanie snehu vetrom

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Sklon svahu

*) Sklon svahu meraný v spádnici najstrmšieho miesta na svahu, na mape v mierke 1:25 000 alebo priamo v teréne.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Snežná čiara

Spodná hranica večného snehu udávaná ako nadmorská výška

Vzhľadom na orientáciu svahu môže snežná čiara ležať v rôznych nadmorských výškach.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Snehotok (tečúca lavína)

Tečúca lavína z roztápajúceho sa snehu. Bežne sa vyskytuje po dažďových zrážkach a/alebo po intenzívnom rozmŕzaní, kedy vytvorená voda už nemôže odtekať v snehovej pokrývke. Takéto lavíny sa môžu tiecť na veľmi plytkých svahoch. Zvyčajne sa vyskytujú v arktických klimatických podmienkach, na večne zamrznutej pôde vtedy, keď sa dutinová inovať na jar rýchlo nasýti vodou.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Snehová pokrývka

Viacero vrstiev snehu ležiacich na zemskom povrchu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Snehová pokrývka schopná niesť zaťaženie

Povrch snehu dostatočne pevný, aby uniesol chodiaceho človeka

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Snehové duny

Nánosy snehu formované vetrom

Plochá strana je náveterná a strmá strana je záveterná. Pozor, nezamieňať za vlnky.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Spájanie

Proces, pri ktorom sa dokopy spájajú kryštály snehu, vedie k zvýšeniu pevnosti

Pri vyšších teplotách je spájanie rýchlejšie. V ubitom snehu je spájanie intenzívnejšie.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Stabilita, stabilita snehovej pokrývky

Vlastnosť snehovej pokrývky odolávať vnútornému a vonkajšiemu zaťaženiu

Stabilitu určuje pevnosť vs. napätie vnútri snehovej vrstvy.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Stabilizovaný

Pozri: Zvyšujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Stará snehová pokrývka, staré snehové vrstvy

Snehové vrstvy vytvorené pri predchádzajúcom snežení, pred tým, ako napadol nový sneh

Starý sneh pozostáva z premenených snehových kryštálov.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Steny doliny

Bočné steny údolia od jeho dna až po hrebeň

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Strmý terén

Terén so sklonom väčším ako 30° bez ohľadu na jeho tvar a vlastnosti

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Tečúca lavína

Na rozdiel od prachovej lavíny je jej primárny pohyb kĺzavý, tečúci

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Teplotný gradient

Zmena teploty na určitej vzdialenosti, vyjadrená v °C/m alebo °C/cm.

V snehovej pokrývke sa meria vždy kolmo od pôdy po povrch snehu. Je to rozdiel medzi susediacimi meraniami. Za „malý“ sa považuje teplotný gradient približne 1°C/m, za „veľký“ sa považuje teplotný gradient približne 25°C na meter.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Tienistý svah

Svahy v tieni, ktoré sú málo alebo vôbec ovplyvnené slnečným žiarením. Zvyčajne sú to severne orientované svahy

Poznámka:
V dôsledku nízkeho postavenia slnka v strede zimy je tienistých svahov viac v decembri a januári ako na jar. Hory dokážu vrhať tiene na okolité svahy rôznych orientácií, nie len tých severne orientovaných.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Topiaci sa sneh

Zaoblené, veľké zrná, vytvorené topením a zamŕzaním, často sa vyskytujúce vo veľkých zhlukoch

Charakteristická veľkosť zrna: 0,5 až 3 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Trhlina, nátrž

Trhlina viditeľná na povrchu snehovej pokrývky, spôsobená rozdielnymi vnútornými pohybmi, zvyčajne na strmých trávnatých svahoch

Miesta pod trhlinami sú ohrozené základovými lavínami a splazmi a sú veľmi nebezpečné.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


ukladanie snehu, vytváranie závejov

Výsledok prenosu snehu vetrom. Vetrom unášaný sneh a previevaný sneh zvyčajne vytvára tuhé/zhutnené vrstvy málo zviazané s podkladom, uložené na záveterných svahoch.

Bližšie vysvetlenie:
Pri transporte snehu vetrom  sa odohrávajú tri hlavné  procesy: rolovanie, saltácia a rozpúšťanie. Počas prenosu sa veľkosť snehového zrna výrazne znižuje v závislosti od  rýchlosti a doby trvania vetra až na 10 až 20 % pôvodnej veľkosti. Malé roztrieštené častice sú ubité vetrom, vytvárajúc pritom súdržnú vrstvu (tvrdá súdržná doska, mäkká súdržná doska) na záveternom svahu.


Veľkosť snehových vankúšov/dosiek (hrúbka):

 
Rozsah snehových vankúšov/dosiek (priestorový)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Umelé uvoľnenie lavíny

Lavína uvoľnená umelo, pôsobením dodatočnej sily (napr. výbuch, ratrak, človek)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Unášaný/previevaný sneh

Sneh prenášaný vetrom, tesne nad povrchom snehovej pokrývky
(viditeľnosť nie je výrazne znížená)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Výška nového/čerstvého snehu

Množstvo nového snehu napadnutého za posledných 24 hodín

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Výška snehu

Hrúbka snehovej pokrývky meraná zvislo

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľkosť lavíny

Rozmery lavíny, klasifikované podľa deštrukčného potenciálu a dĺžky dráhy

 Veľkosť 1: malá lavína (splaz)


Veľkosť 2:
 stredná lavína


Veľkosť 3:
 veľká lavína


Veľkosť 4:
veľmi veľká lavína


Veľkosť 5: extrémne veľká lavína

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľkosť odtrhovej zóny (pri doskových lavínach)

Vzdialenosť medzi vrchnou a spodnou hranicou odtrhu doskovej lavíny

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľmi ľahký nový sneh

Novo napadnutý sneh s veľmi malou hustotou: zvyčajne 30 kg/m³ ( šampanský prach, diamantový sneh)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľmi mokrý sneh

Veľmi mokrá vrstva snehu má teplotu 0°C, voda je viditeľná a môže byť vytlačená rukou.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľmi strmý, extrémny terén

Pomerne nepriaznivý sklon vzhľadom na strmosť svahu (strmšie ako 40°), profil terénu, blízkosť hrebeňa a malá drsnosť podkladového povrchu terénu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veľmi vlhký sneh

Slabo vlhká vrstva snehu s teplotou 0°C, voda nie je viditeľná a nemôže byť vytlačená. Snehová guľa je ľahko sformovateľná.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Veterná kôra

Vrstvička tvrdého snehu vytvorená vetrom, častokrát zvyšuje pevnosť povrchu snehu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Viacpočetné odtrhové zóny

Územie na ktorom dochádza k uvoľňovaniu viacerých samostatných lavín.

Zvyčajne sa jedná lavíny s veľkosťou 4 a 5.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vlnky

Podlhovasté erózne ryhy na povrchu snehu, smerujúce v smere vetra; nezamieňať so snehovými dunami

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vnútrohorské regióny

Územia ohraničené vysokohorskými hrebeňmi, kde je znížený zrážkový úhrn.

Typickými vnútrohorskými regiónmi sú Engadin (CH), nachádzajúci sa medzi Severným a Hlavným Alpských hrebeňom , Ortler - Vinschgau (I), Oetz údolie (A).

Vo Francúzsku sú nasledovné regióny považované za vnútrohorské: Vanoise, Maurienne, Grandes-Rousse a Oisans-Pelvoux, ako aj horský región na Franzúzsko - Talianskej hranici. V Španielsku: oblasť Cerdanya v Katalánskych Pyrenejách

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Voľný sneh

Sneh bez súdržnosti. Termín "voľný sneh" sa používa pre čerstvo napadnutý sneh, dutinovú inoväť alebo veľký hranatozrnný sneh; každopádne definícia zahŕňa aj veľmi mokrý sneh. Veľké množstvo nezviazaného snehu môže viesť k lavínam z voľného snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vodná hodnota snehu

Výška vodného stĺpca na určitej ploche (merané v milimetroch), keď je vzorka snehu roztopená. Vodná hodnota snehu v 20 cm vzorke s priemernou hustotou snehu 100 kg/m³ je 20 mm. S hustotou 500 kg/m³ je 20 cm snehu rovných 100 mm vody.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vrstva so slabými vzájomnými väzbami

Slabé väzby medzi snehovými zrnami vo vnútri snehovej vrstvy

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vrstvenie snehu

Stratifikácia snehu

Každá vrstva sa vyznačuje tvarom a veľkosťou zrna, tvrdosťou, teplotou, obsahom vody a hustotou.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vysokohorské oblasti

Oblasti približne od cca 3000 m n. m. (najmä zaľadnené plochy)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Vytváranie námrazy

Pevne prichytené zrážky, ukladajúce sa na náveternej strane stromov, voľne stojacich elektrických vedení a vrcholových krížov počas mrznúcej hmly a vetra.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Whoom zvuk, zvuk kolabujúcej vrstvy snehu

Výrazný zvuk "whoom", ktorý zaznieva, keď slabá podkladová vrstva, alebo doska kolabuje

Tento zvuk zvyčajne poukazuje na nestabilitu v snehovej pokrývke, často je sprevádzaný viditeľnými puklinami a prasklinami v snehovej pokrývke. Opakovanie týchto zvukov je jasným znakom zvýšeného lavínového rizika.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Základová lavína

Lavína sa v odtrhovom pásme kĺže po zemi, firne, alebo povrchu ľadovca, pričom strháva celosezónnu snehovú pokrývku

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Základová lavína

Všeobecný výraz pre lavínu, ktorá sa zvyčajne vyskytuje na jar. Vo svojej dráhe strháva pôdny kryt a častokrát je zmiešaná so zemou a suťou

Môže mať podobu kĺzajúcej lavíny, alebo aj doskovej lavíny, ktorá sa uvoľní po kolapse kritickej vrstvy.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Základ snehovej pokrývky

Najspodnejšia vrstva snehu, najbližšie k zemskému povrchu

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Záveterný

Pozri: Záveterný svah, svah vo veternom tieni

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Záveterný svah, svah vo veternom tieni

Svah v závetrí, kde je sneh vetrom pravidelne ukladaný

Nánosy snehu tu dosahujú niekoľkonásobok priemernej výšky snehu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zabezpečené územie

Územia chránené pred lavínami a ostatnými vysokohorskými ohrozeniami pomocou technických alebo dočasných prostriedkov

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zaokrúhľovanie snehových zŕn

Premena suchého snehu pri nízkom teplotnom gradiente v snehovej pokrývke

Novonapadnuté snehové vločky sa rozpadajú na malé zaokrúhlené zrná. Tento proces vedie k sadaniu a k celkovej stabilizácii snehovej pokrývky.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Znižujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

Väzby medzi ľadovými kryštálmi sa rozpadajú alebo miznú úplne. Znižuje sa celková schopnosť odolávať zaťaženiu.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zviazaný sneh

Sneh je do formy dosky previazaný vtedy, ak sa jeho častice zhutnia do stupňa, kedy sa šetrne izolovaný blok nerozpadne.

Snehová doska je formovaná vplyvom vetra, alebo premenou. Keď táto snehová doska susedí so slabou vrstvou, vytvára priaznivé podmienky pre vznik doskovej lavíny.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zvyšujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

Väzba medzi ľadovými kryštálmi sa spevňujú, čo vedie k zvýšenej schopnosti absorbovať zaťaženie.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


© EAWS     en de fr it es ca sk ro no